Cod NC: 3433.3.1

Descrierea ocupaţiei:

  Asistentul de gestiune este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Acesta nu este contabil autorizat sau expert contabil conform legii dar, în cazul organizaţiilor cu cifra de afaceri sub plafonul stabilit prin lege, poate să desfăşoare toate activităţile financiar-contabile, fără asumarea răspunderii, aceasta revenindu-i administratorului.
  Această ocupaţie se aplică şi contabililor care lucrează în unităţi ce au organizat un departament financiar-contabil, condus de către un contabil-şef sau director economic, care are studii economice superioare.

Unităţile de competenţă dobândite:

 • Comunicarea interpersonală
 • Lucrul în echipă
 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activităţii
 • Gestionarea şi arhivarea documentelor
 • Utilizarea PC
 • Întocmirea / completarea documentelor primare
 • Contarea operaţiunilor patrimoniale
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Completarea registrelor contabile
 • Întocmirea balanţei de verificare
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanţului contabil
 • Transmiterea documentelor specifice

Desfăşurarea cursurilor:

 • 320 ore de instruire teoretică
 • 660 ore de pregătire practică
 • durata totală: aproximativ 9 luni

Acte necesare:

 • act de identitate (buletin, carte de identitate)
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • diploma de studii
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de asistent de gestiune”

Cod NC: 7136.2.2

Descrierea ocupaţiei:

  Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze işi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.
  Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze din sectorul construcţii trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora.
  Activitatea instalatorului tehnico-sanitar şi gaze se desfăşoară în echipă şi de obicei în interiorul clădirilor, dar pot exista cazuri când această activitate se poate realiza şi în exteriorul acestora, putând fi expus la frig, căldură şi umiditate.
  Pentru realizarea activităţii sale, instalatorul tehnico-sanitar şi gaze, se foloseşte de echipamente specifice, respectiv: menghine, chei simple şi reglabile, polizoare unghiulare, seturi filieră, cleşti, patent, ciocan, compresor aer, maşini de găuri, etc. şi utilaje: vase tampon, pompe, hidrofoare, apometre, debitmetre, armături, compresoare, rezervoare, etc.
  În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, instalatorul tehnico-sanitar şi gaze trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, hidraulică, mecanică, mecanica construcţiilor, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, tehnologii de îmbinare, normative în domeniu şi norme ISCIR, etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi, etc.

Unităţile de competenţă dobândite:

 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executare
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Montarea instalaţiilor interioare de canalizare
 • Montarea instalaţiilor interioare de apă de consum menajer
 • Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor şi a utilajelor folosite în instalaţiile sanitare
 • Montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor
 • Montarea instalaţiilor interioare de gaze naturale
 • Montarea aparatelor de utilizare a gazelor
 • Întreţinerea instalaţiilor interioare de gaze naturale şi a celor sanitare

Desfăşurarea cursurilor:

 • 180 ore de instruire teoretică
 • 540 ore de pregătire practică
 • durata totală: aproximativ 6 luni

Acte necesare:

 • act de identitate (buletin, carte de identitate)
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • diploma de studii
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de instalator tehnico-sanitar şii de gaze”

Standardul ocupaţional: Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor:

Ce este Formarea profesională?

  Formarea profesională este procedura prin care se asigură creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale, prin iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilităţii şi (re)integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

 Cum se desfăşoară cursurile?

  În funcţie de nivelul cursurilor, acestea durează 360 ore (nivelul I), 720 ore (nivelul 2) şi 1080 ore (nivelul 3), iar ca interval temporal, între 2,5 şi 8 luni. Structura acestor cursuri este de o treime din ore pregătire teoretică şi restul de ore instruire practică.

  Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de cursuri dotate cu mijloace moderne de predare, fiind susţinută de lectori cu experienţă în domeniu. Instruirea practică se desfăşoară în atelierele proprii ale societăţii şi în unităţi reprezentative din domeniul respectiv. Dotarea atelierelor societăţii este de cel mai înalt nivel.

 Examenul final

  La finalizarea acestor cursuri se va susţine un examen de absolvire, în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai furnizorului şi din specialişti din afara furnizorului de formare.

  Cursanţii care nu se prezintă la examenul de absolvire sau cei care nu îl promoveazã, primesc o adeverinţă de participare la programul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie, pentru susţinerea unui alt examen de absolvire, în aceleaşi condiţii. În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire, participanţii pot solicita comisiei de autorizare judeţene susţinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverinţei de participare la programul de formare profesională.

Ce tipuri de certificate se pot obţine?

  În funcţie de tipul programului şi de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

 1. Certificat de Calificare profesională, pentru cursuri de calificare sau recalificare şi pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu cerificate de calificare;
 1. Certificat de Absolvire, pentru cursuri şi stagii de iniţiere, cursuri şi stagii de perfecţionare sau de specializare, precum şi pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 şi 8.

  Certificatele de calificare profesională şi de absolvire poartă antetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi se eliberează însoţite de o anexă în care se precizează competenţele profesionale dobândite, sub semnătură, titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire. În cazul unor situaţii excepţionale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat.

Recunoaşterea certificatelor de calificare sau absolvire

  OG.129/2000 este documentul fundamental care reglementează formarea profesională în România. Această ordonanţă a fost completată prin O.G. 76/2004. Modalitatea de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este stipulată în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Ordinul nr. 522/2003. Normele metodologice mai sus menţionate au fost completate şi modificate prin Hotărârea nr. 1829/2004, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

  De asemenea, organizarea activităţii de certificare a formării profesionale este reglementată prin Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin ordinul comun al MMSSF (Ordin nr. 201/2003) si MECT (Ordin nr. 5253/2003).

  Informaţiile despre recunoaşterea acestor certificate se regăsesc în cadrul Capitolului I – Dispoziţii generale, din Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor.