Cod NC: 8331.2.1

Descrierea ocupaţiei: 

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

Ocipulatul lemnului sunt următoarele: 
- Utilizează mijloacele de colectare pe pneuri
- Adună materialul lemnos
- Scoate materialul lemnos
- Apropie materialul lemnos
- Manipulează materialul lemnos în platforma primară
- Întreţine utilajele şi echipamentele de lucru

 

Unităţile de competenţă:  

- Comunicarea în limba maternă
- Competenta de a învăţa
- Competenţe sociale şi civice
- Competenţe de baza în matematică, ştiinţa şi tehnologie
- Competenţe informatice
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate in muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Organizarea activităţii proprii
- Utilizarea mijloacelor de colectare pe pneuri
- Adunarea materialului lemnos
- Scoaterea materialului lemnos
- Apropierea materialului lemnos
- Manipularea materialului lemnos in platforma primară
- Întreţinerea utilajelor şi echipamentelor de lucru

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: so-liber