Cod NC: 5220.1.1 

Descrierea ocupaţiei:

 Calificarea de lucrător în comerț aparține grupei de bază vânzători din magazine și piețe care vând clienților mărfuri - în comerțul cu ridicata și amănuntul - și probează calitatea mărfurilor și modul de funcționare a aparaturii expuse spre vânzare.

 Calificarea de lucrător în comerț presupune vânzarea produselor, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate, igienă, sanitar-veterinare, protecția mediului și de sănătate și securitate în muncă.

Lucrătorul în comerț desfășoară, în principal, următoarele activități:

 • efectuează lucrări de curățenie  și întreținere în evderea începerii activității și pregătește punctul de vânzare în vederea închiderii activității;
 • pregătește echipamentele, mărfurile și documentele în vederea desfășurării activității;
 • menține aspectul estetic și promovează imaginea punctului de vânzare;
 • întâmpină clienții, identifică cerințele acestora și le prezintă oferta generală de produse și servicii, precum și produsele solicitate de aceștia, comunicându-le toate informațiile necesare realizării vânzării;
 • vinde produsele/serviciile, completează formele de plată și încasează valoarea acestora; ambalează și livrează produsele vândute;
 • întocmește și raportează situația vânzărilor, identificând în acest scop documentele specifice activității de vânzare și selectând din acestea informațiile necesare;
 • verifică și actualizează stocurile de produse, asigurând menținerea acestora în termenul garanție/valabilitate;
 • aplică normele de calitate în domeniul său de activitate, utilizând metode standardizate de asigurare a calității;
 • aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, asigurând identificarea riscurilor în muncă, raportarea pericolelor care apar la locul de muncă și intervenția în caz de urgență;
 • aplică normele de igienă, sanitar-veterinare și de protecția mediului în activitatea desfășurată;

 Mediul de activitate al lucrătorului în comerț îl reprezintă punctul de vânzare în comerțul cu ridicata și cu amănuntul.

Unităţile de competenţă:

 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie
 • Competențe informatice
 • Competența de a învăța
 • Competențe sociale și civice
 • Competențe antreprenoriale
 • Competențe de exprimare culturală
 • Asigurarea calităţii
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului
 • Asigurarea cadrului general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare
 • Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
 • Realizarea vânzării
 • Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia
 • Actualizarea stocurilor de produse

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standardul ocupaţional: SO Lucrător comercial