Cod COR : 512002

Descrierea ocupaţiei:

Pizzarul îşi desfăşoară activitatea în pizzerii, fast-food-uri sau în unităţi de alimentaţie publică, care realizează pizza în vederea comercializării. Utilizează echipamente şi ustensile de bucătărie; echipamente specifice, precum cuptorul de pizza, tăvi de pizza de diferite dimensiuni, dispozitive cu rotiţă pentru tăiat pizza.

După ce recepţionează (calitativ şi cantitativ) materiile prime şi auxiliare le depozitează - respectând reglementările sanitare şi sanitar-veterinare legale în vigoare – şi le conservă până la introducerea în fabricaţie. În conformitate cu fluxul tehnologic, efectuează operaţiile de pregătire preliminară specifice, dozează materiile prime conform reţetelor de fabricaţie şi a programului tehnologic al zilei (sortiment, cantitatea– kg sau număr de porţii -), pregăteşte semipreparatele care stau la baza obţinerii preparatelor tip pizza (aluaturile de pizza, sosuri, toping-uri), efectuează coacerea. Ultima etapă constă în finisarea estetică a produselor în vederea comercializării.

Lista funcţiilor majore 

 - Încasarea contravalorii produselor comercializate

- Gestionarea materiilor prime şi auxiliare

- Exploatarea echipamentelor tehnologice

- Realizarea pizzei

 Pizzarul trebuie să aibe competenţe de comunicare în limba maternă; cunoştinţe de tehnologie culinară, cunoştinţe referitoare la funcţionarea aparatelor de lucru; de calcule matematice simple; de legislaţie specifică domeniului de activitate (securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului).

Unităţile de competenţă:

  - Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă

 - Aplicarea normelor de protecţia mediului

 - Aplicarea normelor igienico-sanitare

 - Organizarea activităţii la locul de muncă

 - Încasarea contravalorii produselor comercializate

 - Gestionarea materiilor prime şi auxiliare

 - Exploatarea echipamentelor tehnologice

 - Realizarea pizzei

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Pizzar